Keuzehulp bij het kiezen van een infrarood paneel

Spotverwarming, ruimteverwarming, werkplek verwarming, 


Wij hebben en aantal mogelijkheden voor u op een rij gezet:

-A- Ik wil mijzelf kunnen verwarmen wanneer ik zit op mijn werkplek of op de bank (SPOTVERWARMING)

-B- Ik wil graag infrarood om een ruimte mee te verwarmen (RUIMTEVERWARMING)

-C- Ik heb last van koude voeten wanneer ik aan het werk ben (WERKPLEKVERWARMING)

-D- Ik zoek een oplossing voor het verwarmen van mijn badkamer en het drogen van de handdoeken.


-A- Ik wil mijzelf lokaal kunnen verwarmen (spotverwarming) wanneer ik zit op mijn werkplek of op de bank

Om effectief met elektriciteit om te gaan kan het zinvol zijn om uzelf lokaal te verwarmen. Hierbij kan de omgevingstemperatuur een aantal graden lager zijn en heeft u het met een gerichte Infrarood paneel nog behaaglijk.

Op een vaste werkplek kunt u bijvoorbeeld 1 paneel boven de werkplek monteren.

• Infrarood paneel 120 x 60 wit 750 Watt is zeer geschikt om aan het plafond boven thuiswerkplek te bevestigen.

• Voor gezellig op de bank bij het kijken naar TV zou ik de het 105 x 105 paneel aanraden.

• Bij een laag plafond (bv 2,20) is een 60 x 60 paneel van 400 watt ook nog mogelijk wanneer er gewerkt wordt achter een bureau. Deze kan dan bij koude voeten worden gecombineerd met het Infrarood paneel wit 90 Watt die u onder het bureau kunt monteren.

• Ook kan het handig zijn om uzelf bij te willen verwarmen wanneer u op de bank zit. Want u heeft het koud maar uw partner niet. Of u wilt uzelf iets bij-verwarmen wanneer u op uw werkplek zit vlak bij een raam waardoor u het aan één kant koud heeft. Dan is een mobiel paneel met thermostaat een mooie oplossing. Het mobiele paneel is eenvoudig overal op te stellen en weer mee te nemen naar een andere plek. Tevens kunt u het paneel eenvoudig inklappen en goed opbergen. Het mobiele paneel is verkrijgbaar in een 300 watt versie en een 450 watt versie en wordt met ingebouwde thermostaat geleverd. Deze is zeer eenvoudig in te stellen.

-B- Ik wil graag infrarood om een ruimte mee te verwarmen

Met infrarood kunt u een ruimte prima verwarmen. Bijvoorbeeld uw badkamer of uw werkkamer. Noemt u maar op. Daarbij zijn een aantal punten van belang.

 • Wat is de inhoud van de ruimte? (lengte x breedte x hoogte)
 • Tot hoeveel graden wilt u een ruimte kunnen verwarmen?
 • Hoe goed is de ruimte geïsoleerd?
 • Is de ruimte een badkamer?

Vervolgens komt hier de benodigde wattage uit. (rekenmodule)

Wanneer uw plafond niet hoger is dan 3 meter dan is het plafond de meest geschikte plek om uw paneel op te hangen. Hang de panelen niet te dicht bij de wanden of het raam om een zo groot mogelijk afstralingsgebied te bestrijken.

Wanneer het plafond niet mogelijk is, zijn de wanden een goede 2e keuze. De panelen zijn dan wel minder effectief. Houd hier rekening mee. Let bij montage aan de muur er wel op dat een paneel warm kan worden. Het is dus verstandig om de panelen buiten het bereik van kinderen te plaatsen.

U dient de infrarood panelen aan te sluiten op een geaard stopcontact. Wilt u een temperatuur regelen via een thermostaat dan adviseren wij deze combinaties.

Qua infrarood panelen hebben wij verschillende modellen in onze shop.

Modellen die zeer geschikt zijn om een ruimte mee te verwarmen zijn:

• Infrarood paneel wit 400 Watt is geschikt voor oppervlaktes tot 8m2

• Infrarood paneel wit 750 Watt is geschikt voor oppervlaktes tot 14m2

• Infrarood paneel wit 1100 Watt is geschikt voor oppervlaktes tot 22m2

Wanneer het benodigde aantal Wattage hoog is, is het verstandig om dit over meerdere panelen verdeeld over de ruimte te verdelen. Ook is het overdimensioneren van het aantal wattage verstandig.
Stel dat bijvoorbeeld uit een berekening komt dat u 1000 watt nodig heeft, kies dan voor bijvoorbeeld 3 panelen van 400 en verdeel deze over de ruimte. Of nog liever 2 panelen van 750 watt.
Ook is het belangrijk om te realiseren dat het opwarmen van een ruimte langere tijd in beslag neemt dan bij lokaal verwarmen. Dit heeft te maken met het feit dat de objecten in de ruimte zoals vloer en wanden door de straling de ruimte gaan mee verwarmen.


-C- Ik heb last van koude voeten wanneer ik aan het werk ben

Veel mensen, inclusief mijzelf, kennen het probleem van koude voeten/benen op de werkplek. Ook hier hebben we een prachtige oplossing voor. Nog een voordeel is dat dit paneel dimbaar is en niet veel energie vraagt.

• Infrarood paneel wit 90 Watt is geschikt voor montage onder de tafel. Hiermee is het probleem van koude voeten direct opgelost.

-D- Ik zoek een oplossing voor het verwarmen van mijn badkamer en het drogen van de handdoeken.

Een badkamer is natuurlijk een natte ruimte. Zorg er dan ook voor dat u de panelen plaatst waar ze niet nat kunnen worden. De regel is 60 cm vanaf de natte punten. Plaats nooit een paneel boven een douche of bad!

In een badkamer kunnen panelen zowel aan het plafond als aan de wand worden gemonteerd. Aan de wand kan ideaal zijn omdat men voor het paneel direct de warmte van het paneel ervaart . 

Zo kunt u bijvoorbeeld het 120 x 60 paneel verticaal plaatsen zodat u met uw gehele lichaam in de straling staat. U ervaart dan direct de warmte van het paneel. (binnen een meter van het paneel ervaart u het meeste effect)

Speciaal voor de badkamer zijn er ook panelen waarbij er ook ruimte is om handdoeken te drogen. Dit door speciale beugels voor het paneel. Deze panelen zijn er in het wit en antraciet. 


Dit is gewoon een testekst

Privacy Policy

Twee enamel pin copper mug post-ironic before they sold out literally pop-up. Vape tumblr cornhole semiotics migas, jianbing microdosing swag activated charcoal skateboard man bun pinterest.  Portland offal gastropub locavore kinfolk. Cronut enamel pin green juice chillwave lomo adaptogen hella hell of gastropub.

Twee enamel pin copper mug post-ironic before they sold out literally pop-up. Vape tumblr cornhole semiotics migas, jianbing microdosing swag activated charcoal skateboard man bun pinterest.  Portland offal gastropub locavore kinfolk. Cronut enamel pin green juice chillwave lomo adaptogen hella hell of gastropub.Twee enamel pin copper mug post-ironic before they sold out literally pop-up. Vape tumblr cornhole semiotics migas, jianbing microdosing swag activated charcoal skateboard man bun pinterest.  Portland offal gastropub locavore kinfolk. Cronut enamel pin green juice chillwave lomo adaptogen hella hell of gastropub.

Twee enamel pin copper mug post-ironic before they sold out literally pop-up. Vape tumblr cornhole semiotics migas, jianbing microdosing swag activated charcoal skateboard man bun pinterest.  Portland offal gastropub locavore kinfolk. Cronut enamel pin green juice chillwave lomo adaptogen hella hell of gastropub.

mug post-ironic before they sold out literally pop-up. Vape tumblr cornhole semiotics migas, jianbing microdosing swag activated charcoal skateboard man bun pinterest.  Portland offal gastropub locavore kinfolk. Cronut enamel pin green juice chillwave lomo adaptogen hella hell of gastropub.

Algemene voorwaarden Energie-transitie.info

Versie augustus 2022

ARTIKEL 1 | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit:

 • Energie-transitie.info: gevestigd aan Walkade 22a te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62280902;

 • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Energie-transitie.info een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Energie-transitie.info en koper, welke tot stand is gekomen conform artikel 3 van de onderhavige algemene voorwaarden, waarbij Energie-transitie.info optreedt als verkoper, namens een leverancier van producten en/of advisering.

ARTIKEL 2 | TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Energie-transitie.info en een koper waarop Energie-transitie.info deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Energie-transitie.info, voor de uitvoering waarvan door Energie-transitie.info derden dienen te worden betrokken.

 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper zijn niet van toepassing, tenzij deze door Energie-transitie.info uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 • Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3 | TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • Alle aanbiedingen en/of offertes van Energie-transitie.info, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 • Offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn. Indien er geen termijn is opgenomen, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 • De offertes van Energie-transitie.info zijn gebaseerd op de informatie die door de Koper is verstrekt. De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

 • De aanbiedingen en offertes van Energie-transitie.info, in welke vorm dan ook, bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden Energie-transitie.info niet.

 • Overeenkomsten komen tot stand doordat Energie-transitie.info de door de Koper geplaatste bestelling aanvaardt door middel van een mondelinge, elektronische of schriftelijke bevestiging/ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, dan wel op het moment dat Energie-transitie.info tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

 • Energie-transitie.info behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Energie-transitie.info daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Energie-transitie.info anders aangeeft.

 • Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4 | LEVERING

 • Opgegeven termijnen voor de levering dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 • Energie-transitie.info levert de producten door bezorging op het door de koper opgegeven afleveradres en in het geval van een digitaal product op het opgegeven emailadres. Bij gebreke van het aflevergegevens worden de factuuradres en email als afleveradres aangemerkt.

 • Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Energie-transitie.info het recht de producten geheel of gedeeltelijk te laten leveren door derden.

 • Het is Energie-transitie.info toegestaan om verkochte producten in gedeelten af te leveren. Indien de producten in gedeelten worden afgeleverd, is Energie-transitie.info bevoegd om ieder gedeelte afzonderlijk te factureren.

 • Indien de producten niet kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal Energie-transitie.info de producten voor rekening en risico van de koper opslaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs.

 • In het geval dat de koper afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Energie-transitie.info mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin.

 • Indien Energie-transitie.info bij toepassing van artikel 4.5 en 4.6 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5 | PRIJS

 • De bezorgkosten van producten komen voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 • Energie-transitie.info is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de koper door te berekenen.

 • In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien doorberekening hiervan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Energie-transitie.info alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.

ARTIKEL 6 | BETALINGSVOORWAARDEN

 • De overeengekomen prijs dient doorgaans door koper volledig vooraf te worden voldaan.

 • Energie-transitie.info heeft het recht om aan koper een aanbetaling van 50% te vragen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal Energie-transitie.info de bestelling plaatsen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 • Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

 • Energie-transitie.info is niet eerder gehouden (verdere) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de koper in gebreke is met voldoening van de betaling als bedoeld in dit artikel.

 • De koper is niet gerechtigd de nakoming van zijn betalingsverplichting om welke reden dan ook op te schorten. Ook de verrekening van vorderingen die Koper op Energie-transitie.info stelt te hebben, is uitgesloten.

 • Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van Energie-transitie.info moeten binnen 14 dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan Energie-transitie.info kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.

Bij niet-tijdige betaling verkeert koper direct in verzuim en is Energie-transitie.info gerechtigd buitengerechtelijke kosten bij koper in rekening te brengen. Voor de consument-koper wordt hierbij aangesloten op de BIK en deze is wettelijk gemaximeerd. Voor de koper handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% over het te incasseren bedrag. Ook is koper bij niet-tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd over het te incasseren bedrag.

 • Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 7 | RETOUREN

 • Bestelde producten kunnen door de consument-koper binnen 14 dagen na ontvangst van het product, retour worden gestuurd, tenzij bij overeenkomst anders bepaald.

 • Bestelde producten kunnen door de koper niet zijnde een consument, niet worden geretourneerd.

 • Bij retourneren is koper verplicht de retourstappen te volgen zoals omschreven op de website van Energie-transitie.info.

 • De kosten voor de retourzending komen voor rekening van koper. 

 • Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen.

 • Indien de consument het product retourneert, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Energie-transitie.info terugsturen.

 • Wanneer Energie-transitie.info bij een retourzending stuit op zichtbare gebruikssporen, missende accessoires of een ontbrekende verpakking waardoor sprake is van waardevermindering van het product, bestaat voor de koper geen recht op teruggave van het volledig aankoopbedrag. Energie-transitie.info behoudt zich het recht voor in een voorkomend geval een deelvergoeding te geven.

 • Energie-transitie.info zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retournering c.q. ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Energie-transitie.info zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden d.m.v. een track en trace bewijs.

 • De in dit artikel genoemde retourmogelijkheid bestaat niet voor op maat gemaakte dan wel gepersonaliseerde producten, zoals bijvoorbeeld infraroodpanelen bedrukt met afbeelding of foto.

ARTIKEL 8 | Verplichtingen van de koper

 • Koper zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal Energie-transitie.info steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst gegevens of inlichtingen verschaffen en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid daarvan.

 • De koper dient op het moment van levering van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt, ook indien overeengekomen is dat de producten bij of na de levering door derden worden geïnstalleerd of gemonteerd.

 • Koper is verplicht zich te houden aan de door Energie-transitie.info gegeven instructies dan wel de instructies van de fabrikant voor de installatie en gebruik van de gekochte producten.

 • Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat koper zijn in artikel 8.1 en 8.2 genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

 • Indien koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Energie-transitie.info gehouden is, dan is Koper aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Energie-transitie.info daardoor direct of indirect ontstaan.

ARTIKEL 9 | GARANTIE

 • Energie-transitie.info garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde producten alsmede dat zij zich zal inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid, deskundigheid en met inachtneming van de vereiste certificeringen, uit te voeren. Energie-transitie.info verbindt zich ter zake adviesverlening uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en nimmer tot een resultaatverbintenis.

 • Aanspraak op garantie bestaat slechts indien door koper aan alle klantinstructies van Energie-transitie.info heeft voldaan en sprake blijkt te zijn van een productie- of constructiefout in het product. Uitsluitend dan komen de kosten van onderzoek en reparatie voor rekening van Energie-transitie.info.

 • Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de koper binnen 7 dagen na ontstaan van het gebrek, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Energie-transitie.info, bij gebreke waarvan elke garantieaanspraak ter zake vervalt.

 • Aanspraak op verstrekte garantie vervalt ook indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Energie-transitie.info kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Energie-transitie.info en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Energie-transitie.info zijn uitgevoerd.

 • Indien de koper vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat door Energie-transitie.info geleverde zaken als gevolg van enig voorval schadelijke invloeden kan hebben, dient de koper Energie-transitie.info onverwijld, in ieder geval binnen 24 uur, schriftelijk in kennis te stellen, op straffe van verval van alle rechten en aanspraken.

ARTIKEL 10 | KLACHTEN

 • Klachten met betrekking tot geleverde producten, waaronder transportschade moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Energie-transitie.info, uiterlijk 7 dagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, op straffe van verval van recht.

 • Energie-transitie.info beantwoordt ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • Tenzij de koper bewijst dat zij de door Energie-transitie.info verstrekte instructies heeft opgevolgd, zal een klacht die mede veroorzaakt kan zijn door het niet naleven van de verstrekte instructies, niet in behandeling worden genomen. De bewijslast in deze rust steeds bij de koper.

 • Alle vorderingen en/of aanspraken op Energie-transitie.info, uit welke hoofde dan ook, vervallen voor de consument-koper binnen 2 jaar nadat deze is ontstaan en voor de zakelijke-koper binnen 1 jaar.

ARTIKEL 11 | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Alle door Energie-transitie.info geleverde producten blijven eigendom van Energie-transitie.info tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen die Energie-transitie.info op het moment van levering, uit welke hoofde ook, en met inbegrip van rente en kosten, nog op de Koper mocht hebben.

 • Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 • De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Energie-transitie.info of door Energie-transitie.info aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Energie-transitie.info is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 12 | INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • Energie-transitie.info behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten, de door hem gevoerde merknamen, verstrekte instructiehandleidingen en afbeeldingen.

 • Het is de koper, al dan niet door inschakeling van derden, verboden deze producten te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de

aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 13 | OVERMACHT

 • In het geval van overmacht aan de zijde van Energie-transitie.info worden alle verplichtingen van Energie-transitie.info, jegens de koper, voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en andere rechtshandelingen, opgeschort.

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van Energie-transitie.info onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Energie-transitie.info niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij Energie-transitie.info of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan Energie-transitie.info dan wel externe partijen waarvan Energie-transitie.info afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.

 • Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindiging zonder inachtneming van enige opzegtermijn, met dien verstande, dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog is nagekomen.

 • Indien Energie-transitie.info bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 • Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14 | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 • Energie-transitie.info is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Energie-transitie.info.

 • De aansprakelijkheid van Energie-transitie.info is beperkt tot vergoeding van door de koper geleden directe schade tot ten hoogste het bedrag van de gesloten overeenkomst tussen Energie-transitie.info en koper. De maximaal te vergoeden schade zal bovendien nooit meer bedragen dan het door de verzekeraar van Energie-transitie.info maximaal uit te keren bedrag.

 • Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de koper redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Energie-transitie.info te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Energie-transitie.info wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

 • Iedere aansprakelijkheid van Energie-transitie.info voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 • De koper/eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de producten of diensten geschikt zijn. Voor schade als gevolg van ongeschiktheid van producten of diensten draagt Energie-transitie.info geen enkele aansprakelijkheid.

 • Koper zal Energie-transitie.info vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de koper zijn verricht.

 • Energie-transitie.info zal niet aansprakelijk worden gesteld indien koper de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 • Indien Energie-transitie.info een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst van een koper, wordt Energie-transitie.info door deze derde partij (opdrachtnemer) gevrijwaard en volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, koper. Energie-transitie.info is richting koper of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door Energie-transitie.info ingeschakelde derde.

ARTIKEL 15 | OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING OVEREENKOMST

 • Koper kan overeenkomsten met betrekking tot maatwerk niet opzeggen, ontbinden of vernietigen. Op maat gemaakte producten kunnen door koper niet aan Energie-transitie.info worden geretourneerd.

 • Energie-transitie.info is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Energie-transitie.info ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van Energie-transitie.info kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 • Voorts is Energie-transitie.info bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Energie-transitie.info kan worden gevergd.

 • Indien Energie-transitie.info tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 • Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal geschieden, kan Energie-transitie.info de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 • Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is Energie-transitie.info gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan.

 • Indien de koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Energie-transitie.info gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 • In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Energie-transitie.info vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Energie-transitie.info op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 16 | SLOTBEPALINGEN

 • Op alle overeenkomsten betreffende de levering door Energie-transitie.info is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 • Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Energie-transitie.info aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 • Energie-transitie.info is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden zal telkens schriftelijk of elektronisch aan de koper worden toegezonden.